Fundacja Stara Droga powstała w 2013 roku.

Władze Fundacji:
Marta Graban-Butryn – prezes
Krzysztof Butryn – wiceprezes
Iwona Mariańska Księżniak – członek zarządu

 

Celami Fundacji są:

1. Działalność kulturalna, w szczególności:
a. Promowanie kultury, języka i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy środkowo-wschodniej w szczególności terenów pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-słowackiego w tym Roztocza i Łemkowszczyzny.
b. Upowszechnianie wiedzy o kulturach Europy środkowo-wschodniej, z uwzględnieniem kultur mniejszości narodowych i religijnych oraz grup etnicznych, żyjących na tych terenach.
c. Promowanie i twórcze kultywowanie muzyki, śpiewu, tańca tradycyjnego, zwyczajów, obrzędów oraz sztuki ludowej.
d. Budowanie i pogłębianie dialogu międzykulturowego, współpracy pomiędzy osobami i organizacjami z krajów Europy środkowo-wschodniej oraz tolerancji dla współistnienia różnych narodowości, wyznań i tradycji.

2. Ochrona środowiska, w szczególności promowanie ekologii i ochrony środowiska.

3. Działalność krajoznawcza i turystyczna, w szczególności upowszechnianie krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

4. Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności animacyjnej i edukacyjnej na rzecz społeczeństwa, w szczególności poprzez organizowanie wystaw, koncertów, spotkań autorskich, seminariów, plenerów, warsztatów artystycznych i edukacyjnych.

2. Tworzenie, prowadzenie i finansowanie ośrodków warsztatowych, jako miejsc działań twórczych, skupiających artystów i ludzi działających na rzecz kultury m.in. kluby, świetlice, biblioteki, czytelnie, izby o charakterze muzealno- etnograficznym, szkoły.

3. Wydawanie publikacji słownych, audialnych i audiowizualnych promujących tradycję, kulturę i sztukę oraz artystów a także wszelkie idee zgodne ze statutem Fundacji.

4. Tworzenie i prowadzenie portali i stron internetowych, tworzenie programów i aplikacji komputerowych.

5. Uczestnictwo w wydarzeniach, akcjach kulturalnych, turystycznych i społecznych oraz kampaniach edukacyjnych i społecznych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

6. Edukację kulturalną dzieci i młodzieży w kierunku wzmożenia zainteresowania własną tradycją oraz pobudzenia szacunku dla własnego dziedzictwa kulturowego, jako bardzo istotnego elementu ogólnoświatowej tradycji kulturowej.

7. Dokumentowanie i archiwizowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy środkowo-wschodniej.

8. Fundowanie stypendiów dla osób zajmujących się badaniem lub pracą artystyczną związaną z kulturą tradycyjną.

9. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz konkursów, targów, pokazów, wystaw, wernisaży, festiwali, występów w kraju i zagranicą.

10. Promowanie dzieł sztuki i kultury oraz twórców kultury i sztuki w kraju i zagranicą.

11. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, doradczej i szkoleniowej oraz naukowej, badawczej i rozwojowej w zakresie realizacji celów statutowych.

12. Wspieranie edukacji przyrodniczej, ekologicznej, aktywności proekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

13. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji, tak krajowymi jak i zagranicznymi.

14. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych zajmujących się działalnością kulturalną i naukową, w zakresie związanym z realizacją celów statutowych.

15. Działania w zakresie turystyki, w szczególności organizowanie obozów, pobytów, kolonii, wyjazdów, wizyt studyjnych, wycieczek zarówno rekreacyjnych, wypoczynkowych jak i edukacyjnych.

16. Tworzenie ścieżek edukacyjnych, turystycznych, kulturowych, dziedzictwa historycznego, ludowego itp., ekologicznych, przyrodniczych itd., oraz sprawowanie opieki nad nimi, a także współpraca z instytucjami i urzędami w tym zakresie.

17. Organizowanie zawodów i imprez sportowych